Säljarens användarvillkor

Välkommen till ebygghandels elektroniska marknadsplatswebbplats, som ägs och drivs av e-Store XL AB ("vi" eller "oss"), ett svenskregistrerat företag (559169-8864) vars registrerade Kontoret är beläget på Sadelgatan 9, 213 77 Malmö. Dessa användarvillkor ("Villkoren") reglerar din användning av innehållet, programvaran och tjänsterna som erbjuds via ebygghandel. Genom att använda ebygghandel Marketplace accepterar och samtycker du till att vara bunden av Villkoren. Om du inte håller med om villkoren eller ändringar av dem, bör du sluta använda ebygghandel Marketplace.

Villkoren kan uppdateras av oss då och då med eller utan meddelande till dig. Du bör granska villkoren med jämna mellanrum för ändringar på sidan Användarvillkor. Om inte annat uttryckligen anges, ska alla nya funktioner eller förbättringar eller utgåvor av nya egenskaper till Tjänsten omfattas av Villkoren. Din användning av en viss ebygghandel-marknadsplatstjänst kan också vara föremål för riktlinjer och policyer som är tillämpliga på sådan tjänst som kan publiceras och ändras av ebygghandel-marknadsplatsen då och då. Alla sådana riktlinjer och policyer införlivas genom hänvisning i Villkoren. I händelse av inkonsekvens mellan Villkoren och eventuella riktlinjer eller policyer kommer Villkoren att ha företräde. Vår webbplats använder cookies; genom att använda vår webbplats eller godkänna dessa villkor samtycker du till vår användning av cookies i enlighet med villkoren i vår sekretess- och cookiespolicy.

Om du registrerar dig på vår webbplats, skickar in material till vår webbplats eller använder någon av våra webbplatstjänster kommer vi att be dig att uttryckligen godkänna dessa villkor.

 • Licens att använda webbplats
  • Du kan:
   • visa sidor från vår webbplats i en webbläsare;
   • ladda ned sidor från vår webbplats för cachning i en webbläsare;
   • skriv ut sidor från vår webbplats;
   • strömma ljud- och videofiler från vår webbplats; och
   • använd våra webbplatstjänster med hjälp av en webbläsare,
   • med förbehåll för de andra bestämmelserna i dessa villkor.

  • Förutom vad som uttryckligen tillåts i avsnitt 1.1 eller andra bestämmelser i dessa villkor, får du inte ladda ner något material från vår webbplats eller spara sådant material på din dator.
  • Du får endast använda vår webbplats för dina egna personliga och affärsändamål, och du får inte använda vår webbplats för några andra ändamål.
  • Förutom vad som uttryckligen tillåts av dessa villkor, får du inte redigera eller på annat sätt modifiera något material på vår webbplats.
  • Om du inte äger eller kontrollerar de relevanta rättigheterna till materialet får du inte:
   • återpublicera material från vår webbplats (inklusive återpublicering på en annan webbplats);
   • sälja, hyra ut eller underlicensiera material från vår webbplats;
   • visa allt material från vår webbplats offentligt;
   • utnyttja material från vår webbplats för kommersiella ändamål; eller
   • omfördela material från vår webbplats.

  • Oavsett avsnitt 1.5 får du distribuera vårt nyhetsbrev i tryckt och elektronisk form till vilken person som helst.
  • Vi förbehåller oss rätten att begränsa åtkomsten till områden på vår webbplats, eller faktiskt hela vår webbplats, efter eget gottfinnande; du får inte kringgå eller kringgå, eller försöka kringgå eller kringgå, några åtkomstbegränsningsåtgärder på vår webbplats.
 • Acceptabel användning
  • Du får inte:
   • använda vår webbplats på något sätt eller vidta någon åtgärd som orsakar, eller kan orsaka, skada på webbplatsen eller försämring av webbplatsens prestanda, tillgänglighet eller tillgänglighet;
   • använda vår webbplats på något sätt som är olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med något olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt syfte eller aktivitet;
   • använd vår webbplats för att kopiera, lagra, vara värd för, överföra, skicka, använda, publicera eller distribuera material som består av (eller är länkat till) spionprogram, datavirus, trojaner, maskar, tangenttryckningslogger, rootkit eller något annat typ av annan skadlig datorprogramvara;
   • utföra systematiska eller automatiserade datainsamlingsaktiviteter (inklusive utan begränsning skrapning, datautvinning, dataextraktion och datainsamling) på eller i samband med vår webbplatse utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande;
   • få åtkomst till eller på annat sätt interagera med vår webbplats med hjälp av någon robot, spindel eller andra automatiserade metoder;
   • bryta mot direktiven som anges i robots.txt-filen för vår webbplats; eller
   • använd data som samlats in från vår webbplats för all direktmarknadsföring (inklusive utan begränsning e-postmarknadsföring, SMS-marknadsföring, telemarketing och direktutskick).

  • Du får inte använda data som samlats in från vår webbplats för att kontakta individer, företag eller andra personer eller enheter.
  • Du måste se till att all information du tillhandahåller till oss via vår webbplats, eller i relation till vår webbplats, är sann, korrekt, aktuell, fullständig och icke-vilseledande.
 • Begränsade garantier
  • Vi garanterar eller representerar inte:
   • fullständigheten eller riktigheten av informationen som publiceras på vår webbplats;
   • att materialet på webbplatsen är uppdaterat; eller
   • att webbplatsen eller någon tjänst på webbplatsen förblir tillgänglig.

  • Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller ändra någon eller alla av våra webbplatstjänster, och att sluta publicera vår webbplats, när som helst efter eget gottfinnande utan föregående meddelande eller förklaring; och utom i den utsträckning som uttryckligen anges annat i dessa villkor, kommer du inte att ha rätt till någon ersättning eller annan betalning vid upphörande eller ändring av någon webbtjänst, eller om vi slutar publicera webbplatsen.
  • I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag och med förbehåll för avsnitt 4.1, utesluter vi alla utfästelser och garantier som rör ämnet för dessa villkor, vår webbplats och användningen av vår webbplats.
 • Begränsningar och undantag från ansvar
  • Inget i ett kontrakt enligt dessa villkor kommer att:
   • begränsa eller utesluta allt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet;
   • begränsa eller utesluta allt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;
   • begränsa alla skulder på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller
   • uteslut alla skulder som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

  • De begränsningar och undantag från ansvar som anges i detta avsnitt 4 och på andra ställen i ett kontrakt enligt dessa villkor:
   • är föremål för avsnitt 4.1; och
   • reglerar alla skulder som uppstår under det kontraktet eller som hänför sig till föremålet för det kontraktet, inklusive skulder som uppstår i kontraktet, vid skadestånd (inklusive vårdslöshet) och för brott mot lagstadgad skyldighet, utom i den utsträckning som uttryckligen anges i det kontraktet.

  • I den mån vår webbplats och informationen och tjänsterna på vår webbplats tillhandahålls kostnadsfritt, kommer vi inte att hållas ansvariga för någon förlust eller skada av något slag.
  • Vi kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig med avseende på förluster som uppstår till följd av någon händelse eller händelser utanför vår rimliga kontroll.
  • Vi kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig med avseende på några affärsförluster, inklusive (utan begränsning) förlust av eller skada på vinst, inkomst, intäkter, användning, produktion, förväntade besparingar, affärer, kontrakt, kommersiella möjligheter eller goodwill.
  • Vi kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig med avseende på förlust eller korruption av data, databas eller programvara.
  • Vi kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig med avseende på någon speciell, indirekt eller följdförlust eller skada.
  • Du accepterar att vi har ett intresse av att begränsa det personliga ansvaret för våra styrelseledamöter, tjänstemän och anställda och, med hänsyn till detta intresse, erkänner du att vi är en enhet med begränsat ansvar; du samtycker till att du inte kommer att göra något personligt anspråk mot våra tjänstemän eller anställda med avseende på eventuella förluster som du lider i samband med webbplatsen eller dessa villkor (detta kommer naturligtvis inte att begränsa eller utesluta ansvaret för den begränsade ansvarsskyldigheten sig för våra tjänstemäns och anställdas handlingar och försummelser).
 • Brott mot dessa villkor
  • Utan att det påverkar våra andra rättigheter enligt dessa villkor, om du bryter mot dessa villkor på något sätt, eller om vi rimligen misstänker att du har brutit mot dessa villkor på något sätt, kan vi:
   • skicka en eller flera formella varningar till dig;
   • tillfälligt stänga av din åtkomst till vår webbplats;
   • permanent förbjuda dig att komma åt vår webbplats;
   • blockera datorer som använder din IP-adress från att komma åt vår webbplats;
   • kontakta någon eller alla dina internetleverantörer och begär att de blockerar din åtkomst till vår webbplats;
   • inleda rättsliga åtgärder mot dig, antingen för avtalsbrott eller på annat sätt; och/eller
   • avstäng eller radera ditt konto på vår webbplats.

  • Där vi avbryter eller förbjuder eller blockerar din åtkomst till vår webbplats eller en del av vår webbplats, får du inte vidta några åtgärder för att kringgå ett sådant avstängning eller förbud eller blockering (inklusive utan begränsning att skapa och/eller använda ett annat konto).
 • Variation
  • Vi kan komma att revidera dessa villkor från tid till annan.
  • De reviderade villkoren ska gälla för användningen av vår webbplats från och med datumet för publiceringen av de reviderade villkoren på webbplatsen, och du avsäger dig härmed alla rättigheter som du annars kan behöva underrättas om, eller att samtycka till , ändringar av dessa villkor.
 • Uppdrag
  • Du samtycker härmed till att vi kan överlåta, överföra, lägga ut underkontrakt eller på annat sätt hantera våra rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor.
  • Du får inte utan vårt föregående skriftliga medgivande tilldela, överföra, lägga ut underkontrakt eller på annat sätt hantera några av dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor.
 • Avskiljbarhet
  • Om en bestämmelse i ett kontrakt enligt dessa villkor av någon domstol eller annan behörig myndighet bedöms vara olaglig och/eller omöjlig att verkställa, kommer de andra bestämmelserna att fortsätta att gälla.
  • Om någon olaglig och/eller icke verkställbar bestämmelse i ett kontrakt enligt dessa villkor skulle vara laglig eller verkställbar om en del av den raderades, kommer den delen att anses vara raderad, och resten av bestämmelsen kommer att fortsätta att gälla .
 • Tredje parts rättigheter
  • Ett kontrakt enligt dessa villkor är till vår fördel och din fördel och är inte avsett att gynna eller vara verkställbart av någon tredje part.
  • Utövandet av parternas rättigheter enligt ett kontrakt enligt dessa villkor är inte föremål för medgivande från någon tredje part.
 • Hela avtalet
  • Med förbehåll för avsnitt 4.1 ska dessa villkor, tillsammans med vår sekretess- och cookiepolicy, utgöra hela avtalet mellan dig och oss i förhållande till din användning av vår webbplats och ska ersätta alla tidigare avtal mellan dig och oss i förhållande till din användning av vår webbplats.
 • Lagar och jurisdiktion
  • Ett avtal enligt dessa villkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag.
  • Alla tvister som rör ett kontrakt enligt dessa villkor ska vara föremål för den exklusiva jurisdiktionen för Sveriges domstolar.
 • Kontakt
  • Du kan kontakta oss genom att skriva till nedanstående företagsadress:
   ebygghandel AB
   Sadelgatan 9
   SE-213 77 Malmö
   Sweden
  • Eller genom att använda vårt kontaktformulär på hemsidan, via e-post till info@ebygghandel.se or
   via telefon på +46 (0)40 450 560